Žiaci, ktorí boli prihlásení na stravu v školskej jedálni v minulom školskom roku, sú prihlásení naďalej.

Žiaci I. stupňa sa stravujú od 2.9.2020. Odhlásiť sa na tento prvý septembrový týždeň je potrebné maximálne do 28.8.2020 cez zsmh-ziacka.edupage.com

2.9.2020 sa obedy budú vydávať už od 10 hod. Nakoľko z technických príčin je školská jedáleň 1. septembrový týždeň zatvorená, žiaci II. stupňa sa tento týždeň nestravujú. Budú prihlásení na stravu od 7.9.2020. Platby za obedy sa nemenia,

za I. stupeň 1,21 €/obed – 1,20 € štátna dotácia, t. j. rodič dopláca stravné 0,10 € a réžiu 1 €, spolu za obed 1,01 €

za II. stupeň 1,30 €/obed – 1,20 € štátna dotácia, t. j. rodič dopláca stravné 0,10 € a réžiu 1 €, spolu za obed 1,10 €.

Stravné sa uhrádza do 10. dňa v predchádzajúcom mesiaci na účet školskej jedálne SK42 0200 0000 3500 3143 4012 s uvedením variabilného symbolu žiaka, ktoré je uvedené v platbách v EduPage.

Na začiatku školského roka treba uhradiť stravné vo výške I. stupeň 40,40 € a II. stupeň 40,70€ za mesiace september a október do 28.8.2020.

Finančná zábezpeka 20€ sa tento rok neuhrádza.

Ak sa žiak do 7:30 neodhlási alebo si neodoberie obed, stratí nárok na štátnu dotáciu 1,20 €  a táto suma mu bude stiahnutá priamo z kreditu.

Odhlasovanie stravy je možné do 7:30 hod na zsmh-ziacka.edupage.com

Alica Štefunková, vedúca školskej jedálne

stefunkova@zsmh.sk

Share This