Vyučovanie v školskom roku 2022/2023 začína pre žiakov 2. stupňa 05. 09. 2022 o 8:30. Do budovy školy vchádzajú od 8:15.

Na vyučovanie môžu nastúpiť iba žiaci, ktorí triednemu učiteľovi odovzdajú Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – odporúčame elektronickú verziu cez EduPage.

Napriek tomu, že sa aktuálne v školách nechystajú protiepidemické opatrenia, odporúčame rodičom, ktorí majú k dispozícii antigénové samotestovacie sady, aby svoje deti pred začiatkom školského roka otestovali. Ak si sadu prevzali v škole na konci minulého školského roka, vyznačia použitie testu na EduPage obvyklým spôsobom.

05.09.2022 majú žiaci vyučovanie do 10:30, potom idú na obed a domov.

06. a 07. 09. 2022 (utorok, streda) majú žiaci 2. stupňa 4 vyučovacie hodiny s triednym učiteľom od 8:00 do 11:30 (Oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZP a pod.), po obede pre nich vyučovanie končí.

V dňoch 08. a 09. 09. 2022 majú žiaci 5. – 9. ročníka účelové cvičenie Ochrana života a zdravia. Vo štvrtok prebehne jeho teoretická časť v budove školy, bude trvať od 8:00 do konca 4. vyučovacej hodiny.

V piatok sa praktická časť účelového cvičenia uskutoční v Sade Janka Kráľa. Žiaci sa riadia pokynmi triednych učiteľov, ktorí budú rodičov prostredníctvom EduPage. Upozorňujeme rodičov žiakov na potrebu prispôsobiť odev a obuv detí aktuálnemu počasiu.

 O spôsobe a termíne úhrady stravného informuje vedúca ŠJ prostredníctvom EduPage.

Share This