Vážení rodičia,

„na základe rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. – 25. 2. 2021 bol predložený Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu, ktorý bol prijatý vládou Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 28. februára 2021.

Jedným z opatrení bolo aj opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Súčasne uznesením č. 123 z 28. februára 2021 boli prijaté aktualizované opatrenia podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“

V zmysle uznesenia vlády SR o obmedzení mobility a Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 2. 3. 2021 s účinnosťou od 8. 3. 2021 do odvolania bude škola, otvorená len pre žiakov 1. stupňa, ktorých:

  1. obidvaja rodičia žiaka sú zamestnaní s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a zároveň ani jeden z nich nemá možnosť pracovať z domu, o čom majú od zamestnávateľa vystavené potvrdenie.
  2. aspoň jeden zákonný zástupca,  ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti, sa preukáže negatívnym výsledkom RT- PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,  alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19  aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Obe tieto podmienky zákonný zástupca preukáže vyplneným a podpísaným  Čestným vyhlásením, ktoré v pondelok ráno odovzdá pedagogickému zamestnancovi v tlačenej podobe.

Čestné vyhlásenie  nájdete v prílohe 11c v linku

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

Čestné vyhlásenie platí 7 dní, následne je rodič zodpovedný za jeho aktualizáciu s novým dátumom pretestovania zákonného zástupcu.

Žiadame Vás, aby ste v prípade, že Vaše dieťa nastúpi prezenčne do školy, dohliadli na to, že do kolektívu odvádzate naozaj zdravé dieťa a vážne berte aj to, čo podpisujete vo vyhlásení. (Celé prázdniny a polovicu ďalšieho týždňa po nich je 1 trieda a 3 pedagógovia v karanténe, pretože sme mali napriek všetkým opatreniam v triede 1 pozitívne dieťa).

Žiaci, ktorí prídu do školy, sa podľa počtu zlúčia do skupín, v ktorých zotrvajú celý pracovný týždeň a budú dopoludnia pracovať na určených úlohách s niektorým z pedagogických zamestnancov (vychovávateľom, odborným zamestnancom alebo špeciálnym pedagógom). Popoludní budú s ďalším pedagogickým zamestnancom robiť bežné činnosti v ŠKD.

Vyučujúci v dopoludňajšom čase povedú dištančnú online výučbu pre žiakov svojej triedy, ktorí zostávajú doma. Dištančné  online vyučovanie sa bude realizovať podľa dištančného rozvrhu, ktorý používali do nástupu na prezenčné vyučovanie.

Predpokladáme, že kvôli obmedzeniu mobility a podmienkam, uvedeným v rozhodnutí, bude žiakov prítomných v škole oveľa menej, než žiakov, ktorí sa budú z domu vzdelávať online.

Preto si výnimočne svoje dieťa, ktoré bude chodiť prezenčne do školy, prihláste na obedy do 5. 3. do 10:00, aby stihla pani vedúca ŠJ objednať potrebné množstvo surovín. Ak Vaše prihlásené dieťa bude niektorý deň chýbať, nezabudnite ho odhlásiť obvyklým spôsobom v obvyklom čase vopred.  Ostatné deti budú odhlásené automaticky.

Prevádzka školy: 7:40 – 16.00 hod.

O prípadných ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Prosíme obratom, najneskôr do 5. 3. 2021 (piatok) do 10:00 záväzne informovať triedne učiteľky Vašich detí, či spĺňate podmienky a či Vaše dieťa nastúpi pri splnení všetkých podmienok prezenčne do školy.

Podľa reálnych počtov sa budeme riadiť pri personálnom a organizačnom zabezpečení vyučovania.

Ďakujeme za spoluprácu, porozumenie a trpezlivosť, čakali sme na vyjadrenie zriaďovateľa.

Etela Hessová

Čestné vyhlásenie aktuálne

 

Share This