Pred samotným zápisom si prečítajte nasledujúce informácie.

Zápis prvákov v našej škole prebieha elektronicky. Elektronická prihláška  bude na základe pokynov od zriaďovateľa sprístupnená na stránke školy od 15. apríla 2021.

Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zasielať najneskôr do 24. apríla 2021 do 12:00

Všetky skutočnosti, ktoré rodičia uvedú v elektronickej prihláškebudú povinní preukázať prostredníctvom odkopírovaných dokumentov, ktoré sa nahrávajú ako prílohy priamo do elektronickej prihlášky.  V termíne, ktorý určíme podľa aktuálnej epidemickej situácie a uverejníme na stránke školy, budeme rodičov pozývať na podpis prihlášky. Len ak budú všetky náležitosti doložené a preukázané, budeme považovať prihlášku na zápis za kompletnú. Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že administrácia prihlášok a overovanie údajov v nich uvedených si vyžaduje určitý čas, preto Vás žiadame o porozumenie a trpezlivosť.

Zákonní zástupcovia dieťaťa povinne prikladajú k elektronickej prihláške kópie nasledujúcich dokumentov:

o    občianske preukazy obidvoch rodičov (zákonných zástupcov)

o    rodný list dieťaťa

o    podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Pri zápise je potrebný podpis obidvoch rodičov alebo Splnomocnenie zákonného zástupcu, ktoré je na našej stránke v časti Škola/Dokumenty na stiahnutie.

Povinnou súčasťou elektronickej prihlášky sú úplné údaje zákonných zástupcov uvedených v rodnom liste dieťaťa. Ak má náhodou niektorý z rodičov súdom určený právoplatný zákaz styku s dieťaťom, je nutné pri overovaní dokladov predložiť aj právoplatné rozhodnutie súdu.

Upozorňujeme rodičov, že prednostne sme povinní prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v našom školskom obvode. V školskom roku 2021/2022 otvárame 2 prvé triedy.

Odporúčame upriamiť pozornosť rodičov budúcich prvákov a predškolákov  na nasledujúce:

Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021.

Pre školský rok 2021/2022 základné školy už nevydávajú rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky, táto agenda sa presunula na materské školy, ktoré deti navštevujú. Rodičia dieťaťa, ktoré nedosiahlo školskú zrelosť, spôsobilosť, pripravenosť alebo má iné (zdravotné) problémy, na základe písomného odporúčania CPPPaP a pediatra požiadajú svoju materskú školu, v ktorej majú dieťa, o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť aj dieťa, ktoré v nasledujúcom školskom roku bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (ide o dieťa, ktoré by podľa právneho stavu platného do 31. 12. 2020 bolo dieťaťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky), pretože takéto dieťa dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021.

Zápis  podľa teraz platných predpisov na ďalší rok absolvuje opäť.

Deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole budú deti, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľ materskej školy, ktorú dieťa aktuálne navštevuje, na základe žiadosti rodičov rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

K tejto žiadosti musia zákonní zástupcovia priložiť

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaný súhlas zákonných zástupcov

Ak nie ste si istí alebo máte pochybnosti v súvislosti so zaškolením Vášho dieťaťa v základnej škole, odporúčame Vám kontaktovať Centrum pedagogického poradenstva a prevencie (CPPPaP 1., Brnianska 47A, Bratislava) na telefónnom čísle  02/54775560 alebo prostredníctvom e-mailu klienti@nasaporadna.sk. Termíny sa plnia, preto sa objednajte čo najskôr.

Prosíme rodičov tzv. ,,letných“ detí (narodených v mesiacoch máj až august), aby skutočne zvážili možnosť vyšetrenia školskej zrelosti v CPPPaP. Je to dôležité, aby sa predišlo prípadným následným školským neúspechom dieťaťa, ktoré môžu súvisieť s tým, že dieťa nie je do školy zrelé. Nezrelosť dieťaťa nesúvisí s úrovňou jeho vedomostí a inteligencie. Vyšetrenie školskej zrelosti je bezplatné.

V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko príkladov, ktoré môžu naznačovať, že Vaše dieťa nie je na školu ešte dostatočne pripravené:

Oblasť telesného a zdravotného vývinu: ak je dieťa vzrastovo menšie oproti ostatným deťom v jeho veku, ak je fyzicky slabšie, prípadne má iné vážnejšie zdravotné problémy a pod.

Oblasť poznávacích funkcií: ak nevie správne držať písacie potreby, ak vyfarbuje obrázky a vychádza za ich čiaru, ak nevie strihať nožnicami, ak nevie samo navliekať korálky, ak nevie spoznať a pomenovať základné a odvodené farby, ak nevie rozoznávať a doplniť chýbajúce detaily v obrázkoch, ak nerozumie inštrukciám, ak nevie gramaticky správne hovoriť vo vetách a súvetiach, ak nevie adekvátne odpovedať na otázky, ak nevie vytlieskať slabiky v slovách, ak nevie pomenovať a rozoznať tvary, ak vôbec nepozná čísla a pod.

Oblasť pracovných predpokladov: ak sa nevie sústrediť, odbieha od činnosti, ak sa pri práci rýchlo unaví, ak nemá záujem o učenie, ak samostatne nezvláda sebaobslužné činnosti (nevie sa samostatne obliecť, vyzliecť, najesť, nepoužíva príbor, nemá osvojené hygienické návyky) a pod.

Oblasť osobnosti dieťaťa: ak je príliš plačlivý/á, ak nezvláda na istý čas odlúčenie od rodiča, ak má výraznejšie problémy so sebaovládaním, ak nenadväzuje kontakt s inými deťmi alebo dospelými, ak má problém s rešpektovaním pravidiel a pod.

Podrobnejšie informácie súvisiace so školskou zrelosťou nájdete tu.

Základné informácie:

Všetky dôležité informácie zo života našej školy nájdete vždy na webovej stránke školy www.zsmh.sk

Od 1. ročníka vyučujeme 2 hodiny týždenne anglický jazyk, od 2. ročníka vyučujeme anglický jazyk 3 hodiny týždenne.

Od 5. ročníka vyučujeme ako 2. cudzí jazyk nemecký jazyk.

Predmet informatika vyučujeme od 3. ročníka.

Zoznam pomôcok potrebných do 1.ročníka zverejníme na webe školy cez prázdniny.

O prijatí/neprijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľka do 15. júna 2021.

Dôležité odporúčanie:

Odporúčame všetkým záujemcom o zápis do našej školy, aby sa podrobne oboznámili so školským poriadkom a uistili sa, že  pravidlá v ňom stanovené sú v súlade s ich predstavou o výchove a vzdelávaní, pretože vstupom do našej školy sú povinní riadiť sa podľa nich.

Oznámenie o zápise

Share This