Tento preventívny program realizovala kpt. Mgr. Jana Bandová z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave. Bol určený pre žiakov 6. ročníka a trval 6 mesiacov. Úlohou programu bola prevencia kriminality, predchádzanie protispoločenskej činnosti a sociálno-patologickým javom a výchova k zodpovednosti za vlastné správanie. Počas programu sa deti dozvedeli, ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať záťažové situácie alebo kde a ako požiadať o pomoc. Preberané témy zahŕňali aj bezpečnosť na internete, toleranciu a informácie o zodpovednom správaní sa v cestnej premávke.

Share This