Projekt Čistá škola sa ako myšlienka zrodil na zasadnutí školského parlamentu. Jeho realizáciu si pod svoje krídla zobrala predsedníčka triedy 8.A, ktorá pravidelne navštevovala triedy v sprievode jedného vyučujúceho a hodnotila čistotu v triedach. Na začiatku boli žiaci oboznámení s kritériami čistoty a estetického prostredia, následne bolo na nástenke postupne uverejňované priebežné hodnotenia.

Na konci školského roka bol projekt pod dohľadom školskej psychologičky vyhodnotený. Na 3. mieste sa umiestnila trieda 7.A, na 2. mieste trieda 5.B a na 1. mieste trieda 8.A. Umiestnené triedy boli ocenené darmi pre triedu a triedny kolektív.

Share This