Vážení rodičia a priatelia školy,

touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich daní za rok 2019.

Získané finančné prostriedky boli po minulé roky využité na nákup moderných učebných pomôcok, ktoré prispeli k tomu, aby vyučovacie hodiny boli pútavejšie, efektívnejšie, a aby vedomosti žiakov mali trvalý charakter využiteľný v praktickom živote. Najviac finančných prostriedkov bolo použitých na nákup výškovo-nastaviteľných lavíc a stoličiek, zriadenie počítačovej učebne na I. stupni a modernizáciu počítačovej učebne na II. stupni, nákup notebookov Apple pre učiteľov a dataprojektorov, nákup šatňových skriniek na II. stupni pre žiakov, zveľadenie a úprava školského dvora na I. stupni, nákup stolov a stoličiek do školských jedální, nákup počítačového servera, video-vrátnika, ozvučovacej techniky a dataprojektorov spolu s plátnom do každej triedy.

2% Vašich daní môžete za rok 2019 poukázať priamo občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01  Bratislava, IČO: 173196170999.

30.04.2020 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% dane spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto listu.

Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujeme. Aj takýmto spôsobom pomôžete spoločnému zámeru – zabezpečiť kvalitné vzdelanie žiakom ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou.

Zuzana Adamčíková,  predsedníčka RZ pri ZŠ Dr. Milana Hodžu

Tlačivá:

2 percentá z daní

Share This