Spolupracujeme s Univerzitou Komenského v Bratislave na tvorbe nového e-learningového nástroja pre budúce učiteľky a učiteľov Učiteľská akadémia UK.

Univerzita Komenského v Bratislave od januára 2022 spustila unikátny e-learningový nástroj pre budúcich pedagógov. Učiteľská akadémia UK je databáza videozáznamov zo školských tried, ktoré sú jedinečnou ukážkou výučby počas pandémie ochorenia COVID-19. Na tvorbe tohto nástroja sa podieľali odborníci a odborníčky zo štyroch fakúlt UK v spolupráci s pánom učiteľom Ivanom Ferkom a pani učiteľkou Luciou Krištofičovou.

Výsledkom tohto projektu je viac ako 60 GB videomateriálu a cez 300 strán praktických zadaní a návodov, ako s videami pracovať vo výučbe všeobecného učiteľského základu a predmetových didaktík.

Univerzita Komenského v Bratislave patrí na Slovensku dlhodobo k lídrom v príprave odborníkov v oblasti školstva. Sedem fakúlt UK pripravuje učiteľov pre všetky stupne vzdelávania, rovnako ako ďalších pracovníkov pomáhajúcich profesií (psychológov, logopédov, liečebných a špeciálnych pedagógov), ktorí môžu v rezorte školstva pôsobiť na pozíciách odborných zamestnancov. Ročne tu absolvuje učiteľské štúdiá niekoľko stoviek absolventov.

Ich príprava si vyžaduje neustály kontakt s praxou a prepojenie ich pregraduálneho vzdelávania s aktuálnymi potrebami škôl. Cieľom projektu Stanem sa učITeľom, ktorý finančne podporila nadácia Fond SK-NIC, bolo vytvoriť e-learningový nástroj pre prácu s videami z reálnej výučby, ktorý bude reagovať na niektoré dlhodobo známe problémy učiteľskej prípravy. Jedným z kľúčových problémov učiteľskej prípravy je prepojenie teórie a praxe. Študenti učiteľstva často vnímajú výučbu ako príliš teoretickú a videozáznam výučby ponúka jedinečný priestor otvoriť symbolické okno do praxe a prepojiť poznatky z predmetov učiteľskej prípravy s reálnymi situáciami v škole. Navyše aj v komplikovanej situácii dištančného či kombinovaného vzdelávania prinášajú študentom učiteľstva prakticky do ich „obývačky“ autentické a praktické zážitky zo školských tried.

Share This