Vážení rodičia a milí žiaci.

Covid opatrenia – zmeny od 28. 2. 2022:

Izolácia  – platí len pre osobu pozitívne testovanú – po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára – zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese prezenčne.

Karanténa – týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou.                                    Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára.                      Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky, pokračuje riadne vo vyučovaní.               Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Osoba označená ako úzky kontakt je po kontakte             s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní rúško.

Hromadne už triedam nebude karanténa nariadená.

Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu – napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez Edupage).

Rúško:

– v triedach nepovinné (ale odporúčané)

– na chodbách – áno, povinné

– na vyučovaní v triedach, kde dochádza k zmiešaniu žiakov rôznych tried (napr. hodiny cudzích jazykov, ETV/NAV…) – áno, povinné

– záujmové útvary, kde dochádza k zmiešaniu žiakov rôznych tried – áno, povinné

– ranný ŠKD – od 6:45 hod do 7:40 hod – áno, povinné

– zberný ŠKD od 16:00 hod do 17:00 hod – áno, povinné

V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, zaznačiť v EduPage a ostatné náležitosti riešiť s lekárom.

Hlásenie rodičov o použití testov je naďalej nutné, žiadame rodičov o zaznačenie prostredníctvom EduPage. Máme naďalej povinnosť každý týždeň tento údaj hlásiť na ministerstvo školstva. Ďalšie testy pre Vaše deti môžeme vyzdvihnúť až po nahlásení o spotrebovaní tých, ktoré ste dostali.

Ospravedlnenie žiaka rodičmi – ešte stále predĺžené z 3 na 5 dní bez lekárskeho potvrdenia.

 

Aktuálne znenie školského semafora (verzia 2.0) nájdete na: https://www.minedu.sk/data/att/22323.pdf

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. 02. 2022: https://www.minedu.sk/data/att/22307.pdf

 

 

 

Share This