Vážení rodičia,
na základe aktuálneho Usmernenia k priebežnému a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 Vás informujeme o základných princípoch hodnotenia žiakov základných škôl, ktoré nadväzuje na hodnotenie žiakov v prvej vlne dištančného vzdelávania bezo zmien.
Celkové hodnotenie
– žiaci 1. ročníka budú v školskom roku 2020/2021 hodnotení slovne,
– žiaci 2. – 9. ročníka budú v školskom roku 2020/2021 hodnotení klasifikáciou – známkou.
Predmety komplementárnych vyučovacích oblastí (výchovy, pracovné vyučovanie a technika) sa uzatvárajú slovom absolvoval.
Priebežné hodnotenie
1. stupeň
Žiaci prvého stupňa, ktorí majú prezenčné vyučovanie, sú hodnotení v predmetoch hlavných vzdelávacích oblastí bez zmeny. Vyučujúci pravidelne informujú zákonných zástupcov žiakov o priebežnom prospechu prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.
2. stupeň
Žiaci 2. stupňa, ktorí majú dištančné vyučovanie, sú hodnotení v predmetoch hlavných vzdelávacích oblastí percentuálne. O priebežnom hodnotení sú zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Na výsledné hodnotenie žiakov majú vplyv známky získané v čase spred prerušenia prezenčného vyučovania v školách, percentuálne hodnotenie úloh v čase dištančného vyučovania, miera aktivity a prístup k práci na online hodinách a/alebo zadaniach rôzneho druhu.
Share This