Oddelenie prírodných vied pri Centre voľného času na Štefánikovej ulici v Bratislave uskutočňuje alternatívnu výučbu hodín prírodovedy.

Výučba je zameraná na zvieratá a rastliny. Žiaci prvého ročníka sa oboznámili so živočíšnou skupinou plazov a obojživelníkov, hmyzu a domácich zvierat. Žiaci mali možnosť osvojiť si nové poznatky netradičným spôsobom. Na záver stretnutia si vedomosti upevnili formou hry.

OZNAČENIA
Share This