Vážení rodičia,
venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim pokynom k elektronickej prihláške do 1. ročníka našej ZŠ, ktorú nájdete na konci tohto textu.

Prihlášku je potrebné vyplniť do 25. 04. 2024 12:00.

Prezenčný zápis prebehne v dňoch 26. 04. 2024 (14:00 – 18:00) a 27. 04. 2024 (8:00 – 12:00).

Korektné a správne vyplnenie elektronickej prihlášky skráti administratívny proces v dňoch prezenčného zápisu.

  • Údaje vyplňte správne (s diakritikou, veľkými a malými písmenami, správnym poradím mien a pod.), neodporúčame vypĺňanie formulára na mobilnom telefóne – údaje sa do školského informačného systému a následne do dokumentov nahrajú aj s chybami.
  • Pre kontrolu správnosti údajov je potrebné, aby ste v príslušných kolónkach nahrali fotokópie požadovaných dokumentov. Po porovnaní údajov sa dáta vymažú. Oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou, a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 zákona o ochrane osobných údajov.
  • pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (predtým odklad povinnej školskej dochádzky) nežiadate našu základnú školu, ale materskú školu, ktorú dieťa aktuálne navštevuje.
  • V časti OSTATNÉ máte možnosť nahrať súbory s informáciami relevantnými pre školu (správy z prípadných vyšetrení, potvrdenie z ohlasovne pobytu, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výlučnej starostlivosti a pod.)
  • Prihláška bude kompletná až po podpísaní obidvoma zákonnými zástupcami. V prípade, že sa na podpísaní prihlášky nemôžu zúčastniť obaja rodičia (napr. pre akútne zdravotné dôvody), je potrebné priniesť podpísané splnomocnenie zákonného zástupcu.

Termín zápisu do 1. ročníka:

  1. 04. 2024 (piatok) – 14:00 – 18:00
  2. 04. 2024 (sobota) – 8:00 – 12:00

Pri zápise je nutná prítomnosť dieťaťa.

Elektronická prihláška

Na vyplnenie elektronickej prihlášky kliknite na tento odkaz: Elektronická prihláška

Miesto zápisu: budova 1. stupňa ZŠ s MŠ Milana Hodžu na Podjavorinskej 1

Riaditeľka školy rozhodne o prijatí/neprijatí do 1. ročníka ZŠ do 15. júna 2024.
Prednostne prijímame deti zo spádových ulíc, viď VZN pod článkom.

 

 

 

 

NA STIAHNUTIE
Share This