Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01Bratislava oznamuje nasledovné informácie, týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023:
Spôsob podania žiadosti:
o Žiadosť o prijatie do materskej školy sa vypĺňa elektronicky na  webstránke školy.
o POZOR!!! Ak chcete zapísať dieťa do materskej školy, nevypĺňajte prihlášku do
základnej školy, ktorá bude zverejnená do 25. 4. 2022. Prihláška do materskej školy sa zverejní 26. 04. 2022.
o Rodič/zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku online na stránke školy, ktorá je zverejnená od 26. apríla do 6. mája 2022 do 24:00 hod. Po tomto termíne bude elektronická prihláška nefunkčná.

Po vyplnení elektronickej prihlášky  je potrebné ju:
1. Vytlačiť
2. Potvrdiť lekárom – zdravotnú spôsobilosť dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní (bez tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná)
3. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
4. Podpísať oboma zákonnými zástupcami
5. Originál žiadosti priniesť osobne do materskej školy od 2.5. – 11.5.2022 v čase od 10:00 – 13:00 hod.  Spolu s prihláškou priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Elektronická prihláška do MŠ

Prehlásenie Prevádzkovateľa Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1,811 01 Bratislava, IČO: 17319617/999:
Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Číslo osvedčenia:Osobnyudaj.sk-2019-21642. Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci – oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

Podmienky prijatia:
o Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019.
o Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.
o Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka školy pri prijímaní uprednostní:
1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, (MČ Bratislava Staré mesto – spádové ulice)
2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania- bývalý odklad;
3. deti, ktoré majú súrodenca v našej ZŠ s MŠ
4. deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 30. júna 2022. 

Informácie k Povinnému predprimárnemu vzdelávaniu pre 5-ročné deti:
Zákon č. 209/2019 Z. z. dopĺňa a mení zákon č. 245/2008 Z. z. (tzv. školský zákon) a tento zákon 209 upravuje od tohto školského roka povinné predprimárne vzdelávanie.
o Zákonný zástupca ( rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie, ak tak neučiní, pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.
o Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá 1 školský rok (je to posledný školský rok pred vstupom do ZŠ).
o Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej  štyri  hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin. Dochádzka do MŠ je pre 5-ročné deti  povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.

Dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná:
o neprítomné môže byť dieťa napríklad z dôvodu choroby, prípadne pre mimoriadne udalosti v rodine

o neprítomnosť, ktorá trvá päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, o ak bude dieťa dlhšiu dobu neprítomné, predloží rodič potvrdenie od lekára
o v čase školských prázdnin sa neprítomnosť dieťaťa nemusí dokladovať.

Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa a písomne neospravedlní
vynechanie viac ako päť po sebe nasledujúcich dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Predčasné zaškolenie v povinnom predprimárnom vzdelávaní
Nakoľko od septembra 2021 môžu rodičia materskú školu požiadať aj o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré k 31.augustu 2022 nedovŕšilo piaty rok veku (ide o deti narodené od septembra 2017 a neskôr – ktorým „zle vychádzajú roky“) a k žiadosti o prijatie takéhoto dieťaťa je rodič povinný priložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
dávame do pozornosti nasledujúce informácie :
Ak ste presvedčení, že je vaše dieťa predčasne vyspelé a teda by mohlo predčasne v septembri nastúpiť do predškolského ročníka, prípadne pani učiteľky odporúčajú, aby vaše dieťa nastúpilo o rok skôr do predškolského ročníka a potom možno o rok skôr do základnej školy, postup je nasledovný:
1. Objednáte sa na vyšetrenie školskej zrelosti v CPPPaP Brnianska 47, 811 04 Staré
Mesto, tel.  02/547 755 60, o čom informujete svoju materskú školu
2. Ak CPPPaP odporučí, aby vaše dieťa bolo prijaté na povinné predškolské vzdelávanie (to znamená, že bude dieťa nadpriemerné vo všetkých oblastiach, aby mohlo preskočiť jeden rok), budete potrebovať aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.
Písomný súhlas z CPPPaP, písomný súhlas detského lekára a vašu žiadosť o prijatie na povinné predškolské vzdelávanie je potrebné odovzdať materskej škole.
POZOR!!! Po absolvovaní povinného predškolského vzdelávania je potrebné opätovne absolvovať psychologické vyšetrenie kvôli predčasnému zaškoleniu do základnej školy. Ak dieťa splní požiadavky na predčasné zaškolenie do predškolského ročníka do materskej školy, neznamená to, že na ďalší školský rok bude automaticky predčasne zaškolené v základnej škole.
Ak si nie ste istí vhodnosťou predčasného zaškolenia Vášho dieťaťa, konzultujte to najskôr s triednou učiteľkou vášho dieťaťa v MŠ, ktorú aktuálne navštevuje.

Elektronická prihláška do MŠ

Share This