Vážení rodičia,

na základe informácií z Oddelenia inklúzie, sociálnych vecí a kultúry Vás informujeme o zmene v poskytovaní dotácie na stravu.

Od školského roku 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom, ktoré patria do jednej z uvedených skupín:

  1. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),
  2. dieťa žijúce v domácnostiktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (čo preukáže podpísaním tlačiva „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“).

Žiadosť je potrebné podať na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Oddelení inklúzie, sociálnych vecí a kultúry osobne vyplnením tlačiva „Formulár na posúdenie príjmu“ vrátane všetkých podkladov preukazujúcich ich príjem za obdobie január – jún 2021.

Aktuálne poplatky za stavu budú zverejnené na školskej stránke pred začiatkom školského roka 2021/2022.

Ďalšie informácie poskytne Oddelenie inklúzie, sociálnych vecí a kultúry na tel. čísle  +421 2 592 46 391.

NA STIAHNUTIE
Private File - Access Forbidden
Share This