V priebehu školského roka sme sa venovali v rámci bezpečnosti detí dopravnej výchove.

V každom ročníku v jednotlivých predmetoch máme dopravnú výchovu ako prierezovú tému. V tematických celkoch, ako Bezpečná cesta do školy, Ako sa správať pri cestovaní, Aby nás bolo vidieť, Chôdza po ceste a po chodníku, Dopravné značky deti získavali poznatky a zručnosti pri riešení dopravných situácií teoreticky. Prakticky si ich overovali počas cvičení v prírode, pri presunoch na mimoškolské aktivity  v dopravných prostriedkoch. Pri pešej chôdzi si žiaci obliekali reflexné vesty. Na záver školského roka  si svoje vedomosti preverili vypracovaním testu . Na hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a vlastivedy žiaci tvorili projekty na témy Bezpečne na bicykli, Orientácia v okolí školy, v okolí svojho bydliska, vyrábali dopravné značky, venovali sa ekológii v doprave. Pred odchodom na prázdniny boli všetky deti poučené o dodržiavaní bezpečnosti  a ochrany zdravia.

OZNAČENIA
Share This