Školský klub detí je cieľavedomou a kvalifikovanou prácou s deťmi v čase mimo vyučovania, o ktorú sa stará tím vychovávateľov. Vychovávatelia našej školy sa aj v tomto náročnom období spájajú s deťmi prostredníctvom rôznych dostupných komunikačných kanálov. Venujú sa kvízom, výtvarným, pracovným, ale aj hudobným aktivitám, no v aktuálnej situácii stačí aj obyčajný rozhovor, ktorý zabezpečuje kontakt so spolužiakmi.

Vychovávatelia zorganizovali literárno-výtvarnú súťaž Letáčik, v ktorej mali deti zapojiť svoju fantáziu a vymyslieť, na čo užitočné by zmenili coronavírus. Ich fantastické výtvory sú vystavené v priestoroch prvého stupňa našej školy. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili. 

Share This