2. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009

Sloboda nie je možnosť robiť čokoľvek, čo človek chce. Je to možnosť rozhodnúť o tom, čo urobí.

Kde sa začína a kde končí sloboda ? Sloboda každého z nás začína v našom vlastnom vedomí, ale, žiaľ, veľakrát končí vo vedomí tých, ktorí môžu o nás rozhodnúť.

Keď som sa kedysi, ešte ako malé dieťa, rozhodol, že vykročím práve týmto smerom, moja sloboda skončila tam, kde sa moja mama rozhodla, že nepôjdem. A tak je to po celý život. V škole, v práci, či vo vzťahoch s ostatnými ľuďmi.

Možnosť rozhodnúť sa slobodne. Svojvôľa ? To nie je sloboda. Sloboda konať, rozhodnúť sa, je o niečom inom. Je o tom, že v každej spoločnosti existujú určité pravidlá, ktoré sú záväzné pre všetkých. Asi najzákladnejším pravidlom zo všetkých je to, že nemáme právo nikoho obmedzovať tak, aby sme mu škodili.

Sloboda je ovplyvňovaná naším okolím a výchovou. Možno ju definovať rôzne. Sloboda v zmysle „slobodný človek – otrok“, “pán – sluha“, „podriadený – nadriadený“. Všetky tieto vzťahy prebehli vývojom a s ním aj poňatie slobody v nich. V dnešnom modernom svete už teda nehovoríme o úplnej podriadenosti, ako tomu bolo v minulosti, ale o vzájomnom dodržiavaní prijatých pravidiel, ktoré by však nemali obmedzovať osobnú slobodu človeka. Pokiaľ by ju akýmkoľvek spôsobom narušovali, potom by sme mohli hovoriť o „neslobode“. Do akej miery sú dôležité pre každú spoločnosť základné ľudské slobody a ich kritériá potvrdzuje aj to, že sú uvedené v ústavách štátov. Sloboda v každom z nás je odrazom nášho vedomia, ktoré sa vyvíja spolu s našimi názormi, znalosťami, svedomím a zodpovednosťou. Sloboda sa teda v nás rodí postupne od najútlejšieho veku a prechádza rôznymi stupňami vývoja. Jej potreba a vnímanie je závislé od podmienok, v akých vyrastáme a žijeme.

Nakoľko som slobodný ja? Žijem v mieri, o útrapách vojny viem len zo správ v televízii alebo z historických kníh. Ráno vstávam bez toho, aby som sa bál dňa, ktorý začína. Chodím do školy, kde som sa naučil veľa nového. Slobodne hovorím materinským jazykom. Cítim sa slobodný.

OZNAČENIA
Share This