Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Modrá škola – Voda pre budúcnosť. Vzdelávací program zorganizovala Bratislavská vodárenská spoločnosti.

Voda je jednou z najprirodzenejších súčastí nášho životného prostredia, ale je zároveň aj jeho najkrehkejšou a najviac ohrozenou časťou. Kvalitná voda úzko súvisí s kvalitným životným prostredím a zdravím obyvateľstva. Našich žiakov vedieme k zamýšľaniu sa nad svojím správaním vo vzťahu k vode už od útleho veku aj na hodinách výtvarnej výchovy. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojili žiaci piatych a šiestych ročníkov našej školy.

OZNAČENIA
Share This