Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 začína 02. 09. 2021 o 8:00, do budovy školy vchádzajú žiaci 2. – 9. ročníka od 7:40 bez sprievodu zákonných zástupcov.

Na vyučovanie môžu nastúpiť iba žiaci, ktorí triednemu učiteľovi odovzdajú Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  – odporúčame elektronickú verziu, ktorá sa dá poslať cez aplikáciu EduPage.  V prípade, že uprednostníte papierovú verziu dokumentu, link naň nájdete na konci článku.

02.09. 2020 budú mať žiaci 2. – 9. ročníka 3 vyučovacie hodiny, potom sa vyučovanie končí a žiaci idú na obed. O spôsobe a termíne úhrady stravného informuje vedúca ŠJ prostredníctvom EduPage.

Ranný ŠKD bude od 02. 09. 2021 až do odvolania k dispozícii od 07:00 len pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Popoludňajší ŠKD je v tento deň naplánovaný do 16:00. 

03.09. 2020

Žiaci 1. ročníka majú 3 vyučovacie hodiny, potom idú na obed, ŠKD je v tento deň naplánovaný do 16:00. Rodičia prvákov majú 06. 09. 2021 o 16:00 rodičovské združenie.

Žiaci 2. – 4. ročníka majú 4 vyučovacie hodiny, potom idú na obed, ŠKD je v tento deň k dispozícii do 16:00.

Od 06. 09. 2021 je ŠKD k dispozícii do 17:00.

Žiaci 5. – 9. ročníka majú v dňoch 03. a 06. 09. 2020 účelové cvičenie Ochrana života a zdravia. V piatok prebehne v škole jeho teoretická časť v budove školy, v pondelok praktická, ktorá sa uskutoční v Sade Janka Kráľa. Obidva dni prichádzajú žiaci 2. stupňa do školy ako na bežné vyučovanie. Účelové cvičenie končí o 11:00, žiaci odchádzajú domov spred budovy školy na Škarniclovej ulici.

Upozorňujeme rodičov žiakov na potrebu prispôsobiť odev a obuv aktuálnemu počasiu.

Opatrenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou

 • pri vstupe do budovy bude žiakom odmeraná telesná teplota, žiaci si ošetrujú ruky dezinfekčným prostriedkom
 • všetci žiaci základnej školy majú povinnosť nosiť v priestoroch školy rúško
 • v obidvoch budovách je vyčlenená izolačná miestnosť pre prípad podozrenia na nákazu COVID 19 u žiaka
 • v školskej jedálni sa žiaci stravujú podľa osobitného harmonogramu

Povinnosti rodiča (podľa dokumentu Školský semafor)

 • rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe) a papierové jednorazové vreckovky
 • rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022 a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z. z.)
 • rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • v prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy
 • povinnosťou rodiča je bezodkladne nahlásiť karanténu škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom alebo príslušným úradom verejného zdravotníctva
 • v prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním

Odporúčanie pre rodiča (podľa dokumentu Školský semafor)

 • odporúča sa rodičom predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény (ak je žiak zaočkovaný alebo prekonal ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch)
 • odporúča sa pred začiatkom školského roka 2021/2022 absolvovať možnosť PCR testovania kloktaním
 • odporúča sa realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí

Úplné znenie povinností a odporúčaní pre rodičov sa nachádza v dokumente Školský semafor (verzia 1.0, platný od 01. 09. 2021). Link na dokument je v uvedený v závere článku.

NA STIAHNUTIE
OZNAČENIA
Share This