Naša škola sa zapojila do medzinárodného výskumného projektu Predpoklady rozvoja gramotnosti v európskych jazykoch.

Je to projekt 7. rámcového programu Európskej únie, ktorý sa uskutočňuje v piatich krajinách – na Slovensku, v Českej republike, vo Veľkej Británii, v Španielsku a vo Francúzsku.

Cieľom projektu je objasniť, ako sa vyvíja čítanie a písanie od predškolského veku po mladší školský vek a aký je vplyv špecifík jednotlivých jazykov na osvojovanie si týchto zručností. Výskumníci sa zameriavajú na odchýlky od normálneho vývinu, predovšetkým na dyslexiu, ktorá je veľmi aktuálnou témou.

Predmetom výskumu sú vzťahy medzi rečou, čítaním a písaním, ako aj vplyv rizikových faktorov na dyslexiu rodinách. Výskum prinesie nové metódy, ktoré umožnia zistiť riziko výskytu dyslexie u detí už v predškolskom veku. To významne skvalitní starostlivosť o rizikové a dyslektické deti u nás aj v zahraničí.

OZNAČENIA
Share This