Informácie k podávaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

Termín podávania žiadostí:   od 3.5.2021 do 12.5.2021

Spôsob podania žiadosti:

  • Žiadosť sa vypĺňa elektronicky (na konci tohto oznamu).
  • Rodič/zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku online, ktorá bude zverejnená od 3. do 12. mája 2021 (do 23:59).

Elektronická prihláška umožňuje aj nahranie skenu rodného listu dieťaťa a tiež skenu občianskeho preukazu rodičov. Pred odoslaním elektronickej prihlášky si prosím skontrolujte správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje). 

Zákonní zástupcovia dieťaťa prídu na vyzvanie školy osobne verifikovať údaje z prihlášky doložením potrebných dokladov pri dodržaní všetkých potrebných hygienických opatrení.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 15. júna 2021.

Počet prijatých detí závisí od kapacity našej materskej školy.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka ZŠ s MŠ pri prijímaní uprednostní:

1.) deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

Deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole budú deti, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľ materskej školy, ktorú dieťa aktuálne navštevuje, na základe žiadosti rodičov rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.
K tejto žiadosti musia zákonní zástupcovia priložiť:

-písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP
-písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
-informovaný súhlas zákonných zástupcov.

2.) päťročné deti na povinné predprimárne vzdelávanie
3.) ostatné deti po dovŕšení 3 rokov veku

Po vyplnení elektronickej prihlášky je potrebné ju:

  1. Vytlačiť
  2. Potvrdiť lekárom – zdravotnú spôsobilosť dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní (bez tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná)
  3. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
  4. Podpísať oboma zákonnými zástupcami                                                                                                                                                                                                             

Príslušné dokumenty je potrebné predložiť na kontrolu pri osobnom stretnutí.

Elektronická prihláška

Na vyplnenie elektronickej prihlášky kliknite na tento odkaz: ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA do MŠ

Miesto podpisu prihlášok: priestory vestibulu budovy našej školy na PODJAVORINSKEJ ul. 1 po telefonickom, alebo mailovom dohovore so zástupkyňou pre materskú školu:

  • telefón:+421 2 544 35 587
    mail: dovalova@zsmh.sk
  • Riaditeľka školy rozhodne o prijatí/neprijatí do 15. júna 2021.

 

Share This