Žiaci obidvoch tried tretieho ročníka boli v Horskom parku na hodine prírodovedy.

Spolupracujeme s CVČ a pani A. Knézlová pripravuje pre našich žiakov veľmi zaujímavé prednášky z oblastí zoológie a botaniky. Cieľom tejto hodiny prírodovedy bolo osvojenie si minimálne 20 druhov drevín. Pútavá prednáška a hlavne ich praktické spoznávanie v nádhernej prírode Horského parku všetky deti zaujala. Na konci si deti hravou formou všetky dreviny zopakovali a zistili, že sa ich všetky naučili. Tešíme sa na ďalšie netradičné vyučovanie!

OZNAČENIA
Share This