Názorné vyučovanie vo hvezdárni sa nám osvedčilo.

Vo štvrtom ročníku si deti na vyučovaní prírodovedy rozprávajú o slnečnej sústave. Aby bolo toto učivo pre nich zaujímavejšie a prehĺbili si ho inou formou, na exkurzii do hvezdárne a planetária v Hurbanove sa zúčastnili všetci štvrtáci.

OZNAČENIA
Share This