Vážení rodičia,

aktuálny vojnový konflikt na Ukrajine vstúpil zo dňa na deň do životov nás všetkých.  Uvedomujeme si, že Vaše deti potrebujú o situácii hovoriť, je dôležité, aby mohli vyjadriť svoje emócie, obavy, neistoty, svoje názory, myšlienky. Najdôležitejšie informácie dostali už od Vás. Vy ako rodičia, ktorí deti chránia, ste určite hľadali tie správne slová, aby ste problém neobchádzali, ale zároveň deti nevystrašili. Po problémoch s pandémiou, ktorým boli deti vystavené, prišiel ďalší problém, ktorý môže otriasť ich psychikou. Z toho dôvodu budeme v najbližších dňoch viac času venovať rozhovorom s deťmi, budeme sa zameriavať predovšetkým na ich emócie, prežívanie, pokúsime sa dať im odpovede na otázky, ktoré ich trápia a predovšetkým neustále im poskytovať pocit bezpečia. Všetky informácie budeme citlivo selektovať, rešpektujúc  vek detí, ktorým budú určené. Privítame, ak nás obratom upozorníte na špecifické vnímanie problému Vaším dieťaťom, aby sme mohli túto skutočnosť pri kontakte s ním, pokiaľ to bude možné, zohľadniť. U detí aj naďalej chceme podporovať empatiu, záujem o druhých, zdôrazňovať im význam a dôležitosť pomoci druhým. Chceme sa upriamiť aj na to, samozrejme, podľa veku, že k všetkým problémom a konfliktom, ktoré ich v živote čakajú, treba pristupovať pokojne a hľadať racionálny spôsob ich riešenia. Musíme zohľadniť aj to, že takmer v každej škole na Slovensku, nevynímajúc tú našu, je niekoľko žiakov z obidvoch bojujúcich krajín a ani jeden z nich to nemá ľahké. Musíme deťom povedať aj to, že na každej strane konfliktu sú aj obyčajní ľudia, ktorí nenesú na ňom žiadnu vinu. Zároveň sa budeme snažiť, aby sa deti nebáli hovoriť o svojich emóciách a v prípade, že by mali problém s ich zvládaním, aby sa obrátili na školského psychológa, prípadne na ktoréhokoľvek pedagóga. Prosíme o Vašu spoluprácu.

Dôležité kontakty:

Školské psychologičky:

Mgr. Elena Beutelhauserová, kontakt: beutelhauserova@zsmh.sk

Mgr. Štefánia Ferková PhD., kontakt: ferkova@zsmh.sk

 

Linka pomoci VÚDPaP: 0910 361 252 od 8.00 – 18.00 hod

Linka detskej istoty: 116 111

CPPPaP Ba I.: 02/54775560 alebo klienti@nasaporadna.sk

Share This