Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava oznamuje nasledovné informácie, týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa uskutoční od 2. mája do 10. mája 2024.

Žiadosť o prijatie do materskej školy sa vypĺňa elektronicky na  webstránke školy (www.zsmh.sk ). Prihláška je sprístupnená od 02.05.2024.

Na vyplnenie elektronickej prihlášky kliknite na tento odkaz: ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Po vyplnení elektronickej prihlášky je potrebné ju:

 1. vytlačiť
 2. potvrdiť lekárom – zdravotnú spôsobilosť dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní (bez tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná)
 3. podpísať oboma zákonnými zástupcami
 4. originál žiadosti priniesť osobne do materskej školy od 2.5. – 10.5.2024 v čase od 10:00 – 13:00 hod.
 5. spolu s prihláškou priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu
 6. prítomnosť Vášho dieťaťa bude vítaná
 7. ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast

Ďalšie spôsoby podania žiadosti:

 • osobne
 • poštou alebo kuriérom na adresu školy
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mail dovalova@zsmh.sk
 • prostredníctvom elektronického podania autorizovaného kvalifikovaným podpisom doručeného do elektronickej schránky školy

Podmienky prijatia:

 • pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2024, je predprimárne vzdelávanie povinné – povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak – spádové ulice nájdete pod článkom
 • dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe rozhodnutia
 • dieťa, ktoré dosiahlo 4 roky veku do 31. 08. 2024 a jeho trvalý pobyt je v spádovej oblasti MŠ
 • do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2021

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy riaditeľka školy pri prijímaní uprednostní:

 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, (MČ Bratislava Staré Mesto – spádové ulice)
 2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania – bývalý odklad
 3. deti, ktoré dovŕšili 4 roky veku
 4. deti, ktoré majú súrodenca v našej ZŠ s MŠ
 5. deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku
 6. ostatné v závislosti od voľnej kapacity

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 30. júna 2024.

 

NA STIAHNUTIE
Share This