Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava oznamuje nasledovné informácie, týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024.

Žiadosť o prijatie do materskej školy sa vypĺňa elektronicky na  webstránke školy /www.zsmh.sk /. Prihláška je sprístupnená od 26.4.2023 do 10.5.2023.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Po vyplnení elektronickej prihlášky  je potrebné ju:

 1. vytlačiť
 2. potvrdiť lekárom – zdravotnú spôsobilosť dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní (bez tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná)
 3. podpísať oboma zákonnými zástupcami
 4. originál žiadosti priniesť osobne do materskej školy od 2.5. – 12.5.2023 v čase od 10:00 – 13:00 hod.
 5. spolu s prihláškou priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu
 6. prítomnosť Vášho dieťaťa bude vítaná
 7. ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast

 

Ďalšie spôsoby podania žiadosti:

 • osobne
 • poštou alebo kuriérom na adresu školy
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mail dovalova@zsmh.sk
 • prostredníctvom elektronického podania autorizovaného kvalifikovaným podpisom doručeného do elektronickej schránky školy

 

Podmienky prijatia:

 • do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2020
 • pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné
 • povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy riaditeľka školy pri prijímaní uprednostní:

 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, (MČ Bratislava Staré Mesto – spádové ulice)
 2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania – bývalý odklad
 3. deti, ktoré majú súrodenca v našej ZŠ s MŠ
 4. deti, ktoré dovŕšili 4 roky veku
 5. deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 30. júna 2023.

Share This