Vážení rodičia,

v súvislosti s celoplošným testovaním sa zmenil termín jesenných prázdnin:

  1. časť:30.10.2020 a 2.11.2020(piatok a pondelok)
  2. časť:6.11.2020 a 9.11. 2020(piatok a pondelok)

Celoplošné testovanie obyvateľstva bude prebiehať v areáli budovy na Škarniclovej, v budove 1. stupňa na ulici Podjavorinskej odberné miesto nebude.

Zároveň Vám oznamujeme, že od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude prebiehať vyučovanie na druhom stupni našej školy dištančnou formou. Prvý stupeň a materská škola pokračujú prezenčnou formou výučby.

Rozvrh dištančného vyučovania je uverejnený na EduPage.

Žiadame rodičov žiakov druhého stupňa, aby neprítomnosť svojho dieťaťa na online vzdelávaní vopred oznámili triednemu učiteľovi. Účasť na vyučovaní je povinná, robíme prezenciu, platia pravidlá dištančného vzdelávania, ktoré sú súčasťou aktuálne platného školského poriadku. V rámci zachovania čo najvyššej kvality vzdelávania Vás žiadame, aby ste svoje deti viedli k zodpovednému prístupu k dištančnej forme výuky. Rozvrh sme koncipovali tak, aby mali všetci žiaci možnosť využiť vyučovací blok nielen na vysvetlenie učiva, ale aj následnú samostatnú prácu s možnosťou okamžitej konzultácie s vyučujúcim.

Postupne budeme aktualizovať a zverejňovať aj informácie, ktoré nám poskytne MŠVVaŠ.

Share This