Medzi negatívne protispoločenské javy patrí kriminalita. V súvislosti s potláčaním kriminality venujeme zvýšenú pozornosť prevencii, preto naši deviataci absolvovali besedu na túto tému s pracovníčkou z OR PZ.

Hľadanie príčiny kriminality mladistvých, spôsobov prevenčného pôsobenia na tento negatívny protispoločenský jav, ako aj ochrana ich práv si vyžaduje venovať pozornosť širšiemu okruhu osôb, nielen mladým ľuďom medzi 15. a 18. rokom veku, ale aj osobám mladším, ako 15 rokov. V rámci prevencie kriminality mládeže sa v našej škole uskutočňujú besedy s pracovníkmi polície. Žiaci prejavili o diskusiu veľký záujem, kládli mnoho otázok.

OZNAČENIA
Share This