kvalitný život v udalostiach:

Čas premien

   Udalosť    Nezaradené   18. 3. 2013

Aj v tomto školskom roku dievčatá šiesteho a siedmeho ročníka v rámci projektu Kvalitný život absolvovali prednášku s názvom Čas premien v spolupráci s MP promotion.Cieľom prednášky bolo, aby  dievčatá dokázali pochopiť  telesné a duševné zmeny, ktoré prebiehajú v období puberty, zároveň pochopiť menštruačný cyklus ... čítať ďalej

Dopravná výchova

   Udalosť    2. stupeň   10. 5. 2011

Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili na besede s pracovníčkou PZ na tému dopravná výchova.Milióny ľudí denne  využívajú cestnú sieť na pracovné alebo súkromné účely (či už ako vodiči, cyklisti, chodci, cestujúci v prostriedkoch hromadnej dopravy, atď.), čím sa stávajú pravidelnými účastníkmi cestnej premávky. S každoročným ... čítať ďalej

Deti a trestno-právna zodpovednosť

   Udalosť    2. stupeň   14. 4. 2011

Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili na besede o trestno-právnej zodpovednosti.V dnešnej dobe zaznamenávame nárast sociálno-patologických javov v spoločnosti, ako aj aj zvyšovanie kriminality mládeže. Z tohoto dôvodu považujeme aktivity s odborníkmi-preventistami z PZ za dôležité, preto sa besedy zúčastnili aj naši ôsmaci. Žiaci ... čítať ďalej

Deti a trestné právo

   Udalosť    2. stupeň   24. 3. 2011

Medzi negatívne protispoločenské javy patrí kriminalita. V súvislosti s potláčaním kriminality venujeme zvýšenú pozornosť prevencii, preto naši deviataci absolvovali besedu na túto tému s pracovníčkou z OR PZ. Hľadanie príčiny kriminality mladistvých, spôsobov prevenčného pôsobenia na tento negatívny protispoločenský ... čítať ďalej

Prevencia kriminality

   Udalosť    2. stupeň   1. 3. 2011

Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili na besede s pracovníčkou polície na tému prevencia kriminality.Kriminalita je jedným z najzávažnejších celosvetových problémov. Negatívne zasahuje do rôznych sfér života celej našej spoločnosti. Je preto nevyhnutné urobiť všetky možné opatrenia na zabránenie jej rastu. Potvrdzuje sa, ... čítať ďalej

Prevencia infekčnej žltačky – Kvalitný život

   Udalosť    Celá škola   30. 1. 2011

V rámci projektu s názvom Kvalitný život priebehala v škole na vyučovacích hodinách biológie počas týždňa od 24.1.2011 do 28.1.2011 minikampaň určená na prevenciu infekčného ochorenia žltačky typu A.Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch bol na Slovensku zaznamenaný nárast výskytu žltačky typu A, rozhodli sme sa uskutočniť ... čítať ďalej

Ekotopfilm 2010 – Kvalitný život

   Udalosť    Celá škola   12. 10. 2010

Žiaci našej školy sa zúčastnili na 37. ročníku medzinárodného festivalu filmov s názvom Ekotopfilm. Dňa 12. a 13. 10. 2010 mali žiaci I. a II. stupňa našej školy možnosť pozrieť si filmy, zamerané na rôzne ekologické problémy - na znečistenú rieku Gavaret, na hrozbu snowboardingu v Alpách pre živočíchov. V jednom z filmov sme ... čítať ďalej

Prevencia domáceho násilia

   Udalosť    2. stupeň   7. 4. 2010

Dňa 7.4.2010 dobrovoľníčky z centra Nádej prednášali našim deviatakom o domácom násilí. Súčasťou nášho školského projektu Kvalitný život je aj prevencia domáceho násilia. Do školy sme pozvali dobrovoľníčky z centra Nádej, ktoré porozprávali našim deviatakom o problémoch, spojených s domácim násilím. Deviataci sa dozvedeli, ... čítať ďalej

Rodová rovnosť

   Udalosť    2. stupeň   10. 2. 2010

Žiaci 8. ročníka diskutovali v knižnici o rodovej rovnosti s lektormi zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.10. februára naši ôsmaci navštívili mestskú knižnicu, kde sa stretli s lektormi zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorí s nimi diskutovali na tému rodových stereotypov. Žiaci sa veľmi ... čítať ďalej

Vedecká cukráreň v rámci projektu Kvalitný život

   Udalosť    Nezaradené   15. 1. 2010

V rámci školského projektu Kvalitný život sa naše ôsmačky zúčastnili na vzdelávacom podujatí.Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Incheby pod záštitou Lekárskej fakulty UK. Stretnutie bolo zamerané na témy, spojené so zásadami zdravej výživy ako spôsobu prevencie infekčných chorôb detí a zásadami prevencie infekcií na ... čítať ďalej

Schody do seba

   Udalosť    Nezaradené   10. 12. 2009

O potrebe drogovej prevencie sa v poslednom čase hovorí veľmi často. Jej dôležitosť si uvedomujeme aj u nás v škole. Venujeme jej triednické hodiny, naši žiaci absolvujú debaty s odborníkmi, ktorí pracujú priamo s drogovo závislými ľuďmi. Problematike látkových aj nelátkových závislostí bol venovaný hudobný  program ... čítať ďalej

Pozor na chrípku!

   Udalosť    Nezaradené   7. 12. 2009

V rámci prevencie chrípky sme v mesiaci november zrealizovali ,,minikampaň“, ktorá je súčasťou nášho projektu Kvalitný život. Triedni učitelia na triednických hodinách absolvovali besedu so žiakmi na tému Chrípka a jej prevencia. Vytvorili sme tiež nástenku a plagátiky, zamerané hlavne na prevenciu chrípkového ochorenia. ... čítať ďalej

Naša spolupráca s OZ Prima

   Udalosť    Nezaradené   27. 11. 2009

Jednou z aktivít školského projektu Kvalitný život bola aj beseda žiakov siedmych a ôsmych ročníkov, uskutočnená v spolupráci s OZ Prima, zameraná na riešenie drogovej problematiky.Naším zámerom bolo, aby sa žiaci stretli s odborníkmi, ktorí pracujú v tejto oblasti, stretávajú sa priamo s prípadmi ľudí, ktorí majú s drogami ... čítať ďalej

Prevencia šikanovania

   Udalosť    2. stupeň   20. 11. 2009

V rámci nového školského projektu, ktorého názov je Kvalitný život, sa naši deviataci zúčastnili na besede o šikanovaní. Besedu a následnú diskusiu viedla naša školská psychologička. Žiaci  diskutovali o tom, čo je šikanovanie a aké vážne môžu byť jeho následky. V ďalšej časti stretnutia dostali deviataci malý ,,testík“, ... čítať ďalej

Pomoc ohrozeným deťom

   Udalosť    2. stupeň   16. 11. 2009

V polovici novembra sme zorganizovali v rámci projektu Kvalitný život stretnutie žiakov z 8.B triedy s odbornými pracovníkmi z centra Nádej.Stretnutie bolo zamerané na problematiku detí ohrozených domácim násilím. Ľahostajnosť okolia spôsobuje, že týrané a zanedbané dieťa sa nemá na koho obrátiť a často jeho problém spôsobí ... čítať ďalej