Vážení rodičia,
venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim pokynom k elektronickej prihláške do 1. ročníka našej ZŠ, ktorú nájdete na konci tohto textu.

Prihlášku je potrebné vyplniť do 25.04.2023 12:00. Prezenčný zápis prebehne v dňoch 28. 04. 2023 (14:00 – 18:00) a 29. 04. 2023 (8:00 – 12:00).

Korektné a správne vyplnenie elektronickej prihlášky skráti administratívny proces v dňoch prezenčného zápisu.

 • Údaje vyplňte správne (s diakritikou, veľkými a malými písmenami, správnym poradím mien a pod.), neodporúčame vypĺňanie formulára na mobilnom telefóne – údaje sa do školského informačného systému a následne do dokumentov nahrajú aj s chybami.
 • Pre kontrolu správnosti údajov je potrebné, aby ste v príslušných kolónkach nahrali fotokópie požadovaných dokumentov. Po porovnaní údajov sa dáta vymažú. Oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou, a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 zákona o ochrane osobných údajov.
 • O pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (predtým odklad povinnej školskej dochádzky) nežiadate našu základnú školu, ale materskú školu, ktorú dieťa aktuálne navštevuje.
 • V časti OSTATNÉ máte možnosť nahrať súbory s informáciami relevantnými pre školu (správy z prípadných vyšetrení, potvrdenie z ohlasovne pobytu, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výlučnej starostlivosti a pod.)
 • Prihláška bude kompletná až po podpísaní obidvoma zákonnými zástupcami. V prípade, že sa na podpísaní prihlášky nemôžu zúčastniť obaja rodičia (napr. pre akútne zdravotné dôvody), je potrebné priniesť podpísané splnomocnenie zákonného zástupcu – nájdete ho v časti Dokumenty na stiahnutie.

 

Termín zápisu do 1. ročníka:

 1. 04. 2023 (piatok) – 14:00 – 18:00
 2. 04. 2023 (sobota) – 8:00 – 12:00

Pri zápise je nutná prítomnosť dieťaťa.

Elektronická prihláška

Na vyplnenie elektronickej prihlášky kliknite na tento odkaz:  ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

 • Miesto zápisu: budova 1. stupňa ZŠ s MŠ Milana Hodžu na Podjavorinskej 1
 • Riaditeľka školy rozhodne o prijatí/neprijatí do 1. ročníka ZŠ do 15. júna 2023.
  Prednostne prijímame deti zo spádových ulíc (viď VZN).
Share This